Algemene Voorwaarden

Inschrijvingen/aanvaarden diensten

Inschrijvingen cursussen gebeuren per e – mail via training@prehospitalsolutions.com. Je vermeldt duidelijk de plaats, datum en welke opleiding je wil volgen. Geef eveneens alle namen van de deelnemers door, dit samen met de facturatiegegevens (naam organisatie, adres en eventueel BTW – nummer). De deelnemer ontvangt een mail met de betalingsgegevens.

De vermelde prijzen op de website zijn altijd per deelnemer.

Bij het aanvaarden van de diensten telt het aanvaarden van de offerte per mail of per briefwisseling.

De inschrijving van de cursus/aanvaarden van de dienst is pas definitief na ontvangst van het verschuldigd bedrag en dit op rekeningnummer IBAN: BE44 0689 4103 7645  BIC: GKCCBEBB.  Indien er niet tijdig betaald wordt, heeft PreHospital Solutions BV het recht om de gereserveerde plaats/dienst terug vrij te geven.

Door de inschrijving/aanvaarden van dienst gaat de deelnemer/klant akkoord met de algemene voorwaarden.

Inroepbaarheid

De opdrachtgever/firma/klant stemt uitdrukkelijk in met onze algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere. Alle afwijkingen dienen schriftelijk tussen partijen te worden vastgelegd.  Eventuele nietigheid van één dezer bepalingen heeft niet automatisch tot gevolg dat alle overige bepalingen, evenals de overeenkomst nietig zijn. Voor alle zaken, die niet geregeld zijn in deze algemene verkoop- en aannemingsvoorwaarden is het gemene recht van toepassing.

Annulering

Elke annulering moet schriftelijk gebeuren en worden gericht aan “PreHospital Solutions BV, Beverzakstraat 17, 3520 Zonhoven, België”.  De postdatum wordt gebruikt als referentiedatum.

  • Wanneer een overeenkomst (bevestigde offerte) door de kant wordt geannuleerd tijdens de laatste tien werkdagen, heeft PreHospital Solutions BV zich het recht voorbehouden om een forfaitair bedrag te factureren dat overeenstemt met 50% van de offerte prijs.
  • Wanneer een overeenkomst (bevestigde offerte) door de klant wordt geannuleerd tijdens de laatste vijf werkdagen, heeft PreHospital Solutions BV zich het recht voorbehouden om een forfaitair bedrag te factureren dat overeenstemt met 80% van de offerte prijs.
  • Indien er geen annulering is gebeurd vóór de aanvang van de opleiding/evenement zal steeds 100% worden gefactureerd.
  • Door het betalen van het voorschot krijgt de kant, behoudens overmacht, de garantie dat de opdracht zal plaatsvinden op de vermelde datum en uur.  In geval van annulatie door ons zal het bedrag dat reeds is aanbetaald volledig aan de opdrachtgever worden terugbetaald, behalve bij overmacht*. Indien overmacht zal samen met de klant gezocht worden naar een mogelijke oplossing (andere datum, ander uur, enz).

Klachten/geschillen

Klachten moeten ons binnen de 8 werkdagen na leverings – cursusdatum per aangetekende brief toegestuurd worden, zo niet wordt de levering/cursus als aanvaard beschouwd. Het aangetekend schrijven dient op naam van “Dupont Chris, Beverzakstraat 17, 3520 Zonhoven, België” te gebeuren.

Rechtsbevoegdheid

In geval van betwisting is alleen de rechtbank van de plaats waar PreHospital Solutions BV zijn vestiging heeft bevoegd, zijnde het arrondissement Hasselt.

Het Belgische Recht is het enige recht van toepassing op dit contract, met uitsluiting van dit van andere nationale rechtssystemen. Bij afwezigheid van een minnelijke regeling wordt elk geschil naar aanleiding van dit contract enkel behandeld door de Rechtbank.

Afwijzing verantwoordelijkheid

PreHospital Solutions BV is niet verantwoordelijk “op welke manier dan ook” voor verwondingen of letsels, welke zich kunnen voordoen tijdens het uitvoeren van de beschreven technieken of de technieken voorgedaan tijdens de cursus. Men verklaart volledig vrijwillig deel te nemen aan de cursus van PreHospital Solutions BV.  Hij / zij verklaart geheel op eigen risico deel te nemen en verklaart op erewoord daartoe volledig geestelijk en lichamelijk in staat te zijn en geen letsel of kwaal te hebben die risico voor zichzelf of anderen kan inhouden. Mochten er bepaalde problemen zijn die de lesgever moet weten, geef deze weer voor de aanvang van de cursus. Onverhoopte schade of persoonlijke letsels zijn volledig voor de rekening van de deelnemers en kunnen in geen geval verhaald worden op PreHospital Solutions BV noch op de door PreHospital Solutions BV aangestelde lesgevers. Wie deelneemt aan deze cursus doet daarmee bij voorbaat afstand van alle rechten tot instellen van welke schadevergoeding dan ook. De deelnemers of hun werkgevers zorgen voor een voldoende verzekering tegen arbeidsongevallen of priveongevallen. PreHospital Solutions BV beweert niet dat men alle aangeleerde (medische) technieken in de cursus wettelijk mag uitvoeren na het met succes afronden van de cursus. Hiervoor verwijst PreHospital Solutions BV naar de regelgeving inzake het uitoefenen van beroepen in het desbetreffende land waar de cursist werkzaam is. De deelnemers zijn ertoe gehouden om PreHospital Solutions BV schadeloos te stellen voor elk verlies of elke beschadiging van het materiaal of de lokalen die door PreHospital Solutions BV ter beschikking worden gesteld.

PreHospital Solutions BV is niet verantwoordelijk voor toegangscontrole/weigering toegang/… voor evenementen waar PreHospital Solutions BV gevraagd is om Covid-19 sneltesten uit te voeren of om het evenement coronaproof te maken. De organisator organiseert zich zo dat diegenen die een Covid-19 sneltest moeten ondergaan automatisch langs de Covid-19 testlijn van PreHospital Solutions BV passeert, zonder hierbij ongezien deze testlijn op één of andere manier te omzeilen. Noch is PreHospital Solutions BV verantwoordelijk voor een Covid – 19 of andere uitbraak op de evenementen waar PreHospital Solutions BV gevraagd is om Covid-19 sneltesten uit te voeren of om het evenement coronaproof te maken.

Reproductierechten

Het gebruik van onze werken is onderworpen aan de bepalingen van de wetten inzake de auteursrechten en de naburige rechten, en is strikt beperkt tot de omschrijving die gegeven is in onderhavig document. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling behouden wij de intellectuele eigendom op al onze werken. Elke reproductie, publicatie, tentoonstelling of andere vorm van gebruik is alleen mogelijk met onze voorafgaande schriftelijke toestemming en vermelding van onze naam. Indien de reproductie rechten worden afgestaan, gaat die afstand pas in nadat de overeengekomen prijs betaald is. We leveren de cursus digitaal voor gebruik binnen de groep waaraan les gegeven is, in geen geval mag deze cursus zomaar zonder schriftelijke toestemming doorgegeven worden aan andere groepen of instellingen. Indien dit toch gebeurt kan er een schadevergoeding geëist worden.  Deze schade zal bepaald worden door de Rechtsbevoegde instanties.

Offerte

Alle offertes worden louter ten informatieve titel gegeven en kunnen nooit bindend voor uitvoering worden beschouwd. Zij worden gebaseerd op de bij aanvraag verstrekte gegevens. Enkel een door de klant via mail bevestigde offerte of voor akkoord ondertekende offerte of het boeken en betalen van een aanbetaling doet de overeenkomst tussen partijen ontstaan, dit voor de laatste offerte wel te verstaan. Onze offertes zijn 30 dagen geldig na offerte datum. Op onze offerte/facturen staan speciale voorwaarden die door ons en de klant voldaan moeten worden, indien deze speciale voorwaarden niet zijn voldoen kan dit een extra kost betekenen op de factuur.

Andere

PreHospital Solutions BV behoudt zich het recht om opleidingsprogramma aan te passen aan de vragen van de groep of nieuwe ontwikkelingen qua wetgeving, technische hulpmiddelen.

  • Wij verbinden ons ertoe de bepalingen van de offerte trouw en naar best vermogen te respecteren. Onze prijs is berekend op de prijzen van de materialen en lonen op de datum van de offerte. Wij behouden ons het recht voor, bij eventuele stijging van één van deze factoren, onze prijzen aan te passen.
  • Meerwerken en supplementen worden afzonderlijk afgerekend, deze worden gedetailleerd op de factuur vermeld.

Betaling

Onze facturen moeten contant betaald worden binnen de 30 dagen na factuurdatum.  Onze facturen worden elektronisch en/of via de post verzonden.

  • Bij akkoord van een offerte boven de 1500€ dient de klant een aanbetaling te doen van 40 % van de overeengekomen prijs.
  • Indien de factuur betaald wordt binnen de 30 dagen na factuurdatum, wordt het bedrag zoals vermeld op de factuur betaald.

Nalatigheidsinteresten en boetebeding

De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en volgens art. 1139 van het Burgerlijk Wetboek als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door verstrijken van de termijn.

Onze facturen moeten contant betaald worden. In geval van niet-betaling op de vervaldag is de schuldenaar gehouden bij toepassing art. 1147 van het Burgerlijk Wetboek tot betaling van een schadevergoeding wegens wanbetaling, conventioneel en onverminderbaar vastgelegd op 12%, met een minimum van €125,00 (BTW excl.). Tevens zal er een verwijlinterest van 12% per jaar verschuldigd zijn, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Alle verdere inningskosten zijn ten laste van de schuldenaar.

Deze forfaitaire vergoeding staat los van de schadeloosstelling wegens schending van de auteursrechten en van de procedure – en gerechtskosten.

—————–

*overmacht = Plotse ziekte van de lesgever, natuurrampen, ieder voorval wat onvoorzien zich voordoet, enz.